ፁቡቅ ድቃስ፣ ንእሽቶይ ተኹላ – Sleep Tight, Little Wolf (ትግርኛ – እንግሊዝ)

ብ ኽልተ ቝንቃኣ ምጼሓፍ ናይ ቆልዕት

Ulrich Renz: ፁቡቅ ድቃስ፣ ንእሽቶይ ተኹላ – Sleep Tight, Little Wolf (ትግርኛ – እንግሊዝ)
Produkttyp: eBook-Download
Verlag: Sefa Verlag
Erschienen:
Sprache: Englisch
Seiten: 36 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 35,7 MB
EPUB eBook-Download
3,99 €
inkl. MwSt
eBook in den Warenkorb

ብ ኽልተ ቝንቃኣ ምጼሓፍ ናይ ቆልዕት (ትግርኛ – እንግሊዝ)

ቲም ክድቅስ ኣይካኣለን። ንእሽቶይ ተኽላ ስለ ዝጠፋኣቶ። ኣብ ደገ ዶ ኾን ጠፊኢኣቶ፧ ለይቲ ምድሪ በይኑ ናብ ደገ ገጹ ወጺኡ፡ ዘይ ተፀበዮ ካልኦት ቆልዕት ኣዉኡ ፀኒሖሞ።

ፁቡቅ ድቃስ፣ ንእሽቶይ ተኹላ ሓንቲ ልባዊት ዝኾነት ናይ መደቀሲ ዛንታ መጻሓፍ ኢያ። ልዕሊ 50 ቝንቃኣታት ዝተቶርገመት መጸሓፍ ኢያ። እዚኣ መጻሓፍ እዚኣ ብ ዝተፈላለየ፣ ቝንቃኣታት ክት ረኽቡዋ ትኽእሉ ኢኹም።

Bilingual children's picture book (Tigrinya – English)

Tim can't fall asleep. His little wolf is missing! Perhaps he forgot him outside? Tim heads out all alone into the night – and unexpectedly encounters some friends…

"Sleep Tight, Little Wolf!" is a heart-warming bedtime story. It has been translated into more than 50 languages and is available as a bilingual edition in all conceivable combinations of these languages.

► NEW: With pictures to color! A download link in the book gives you free access to the pictures from the story to color in.