राम्ररी सुत, सानो ब्वाँसो – Sleep Tight, Little Wolf (नेपाली – अङ्ग्रेजी)

दुई भाषामा बालबालिकाको पुस्तक

Ulrich Renz: राम्ररी सुत, सानो ब्वाँसो – Sleep Tight, Little Wolf (नेपाली – अङ्ग्रेजी)
Produkttyp: eBook-Download
Verlag: Sefa Verlag
Erschienen:
Sprache: Englisch
Seiten: 36 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 35,7 MB
EPUB eBook-Download
3,99 €
inkl. MwSt
eBook in den Warenkorb

दुई भाषामा बालबालिकाको पुस्तक (नेपाली – अङ्ग्रेजी)

टिम निदाउन सकेको छैन । उसको सानो ब्वाँसो हराइरहेको छ ! सायद उसले बाहिर बिर्सेर आयो कि ? टिम एक्लै अँध्यारोमा बाहिर जान्छ — र केही साथीहरूलाई आशा नगरीकनै भेट्न पुग्छ...

"राम्ररी सुत सानो ब्वाँसो" एउटा लोरीमय आत्मिय कथा हो । यो पचास भन्दा बढी भाषाहरुमा अनुवाद गरिएको छ र दुई वटा बुझ्न सकिने भाषाहरुको संस्करणमा उपलब्ध छ ।

Bilingual children's picture book (Nepalese – English)

Tim can't fall asleep. His little wolf is missing! Perhaps he forgot him outside? Tim heads out all alone into the night – and unexpectedly encounters some friends…

"Sleep Tight, Little Wolf!" is a heart-warming bedtime story. It has been translated into more than 50 languages and is available as a bilingual edition in all conceivable combinations of these languages.

► NEW: With pictures to color! A download link in the book gives you free access to the pictures from the story to color in.